Vedení daňové evidence

S kompletním vedením daňové evidence pro fyzické osoby (dříve jednoduché účetnictví) máme zkušenosti již od roku 2006.

V roce 2004 u nás (v České republice) zaniklo jednoduché účetnictví a zůstalo pouze účetnictví podvojné. Svým způsobem na zaniklé jednoduché účetnictví navazuje daňová evidence. Vedení daňové evidence funguje na podobném principu. Ustanovení §7b odst.1 zákona č.586/1992 Sb. zákona o daních z příjmu stanovují obsah daňové evidence nikoli však formu jeho zpracování. Zde je ponechán prostor pro individuální zpracování příjmů a výdajů v mezích zákona. Nejčastějšími formami vedení daňové evidence jsou deníky příjmů a výdajů nebo evidenční karty. Toto ustanovení se vztahuje na fyzické osoby, které nevedou účetnictví a uplatňují daňové výdaje ve skutečné výši. Jedná se tedy o osoby, které před rokem 2004 vedli jednoduché účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb.

Skrze vedení daňové evidence dochází k výpočtu základu daní z příjmu, přehledu o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění daní a také přehledu o stavu majetku a závazcích, které ovlivňují daň z příjmu.

Naše služba nabízí kompletní vedení daňové evidence nebo jen vybrané úkony dle požadavků klienta. Kontrolu či rekonstrukci daňové evidence. Zpracování daňové evidence je možné např. měsíčně či čtvrtletně. Ale i za různé jiné časové úseky.

Daňová evidence, tedy záznam majetku a závazků, příjmů a výdajů, je důležitá pro stanovení základu daně a poté i pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. Daňovou evidenci upravuje zákon o dani z příjmu fyzických osob, který se však zmiňuje jen o obsahu daňové evidence, ale formu a způsob vedení účetnictví nechává na poplatníkovi. Je jen na něm, jestli zvolí speciální počítačový program vedení účetnictví, povede ručně psané deníky nebo vystačí se záznamy v Excelu.

Při vedení účetnictví používáme ekonomický program Pohoda. Při zpracování daňových přiznání klademe důraz na zpracování variant a daňovou optimalizaci.


Nezávazná poptávka služeb